Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język niemiecki wywodzi się z grupy zachodniej rodziny języków germańskich. Jest językiem urzędowym w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Liechtenstein, Luksemburgu, Belgii. Język niemiecki jest jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, posługuje się nim 100 milionów Europejczyków.

Szkoła Językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka angielskiego: ogólne, intensywne, gramatyczne, przygotowujące do matury, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających, przygotowujące do egzaminów.

Ogólny kurs języka niemieckiego pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturęi zwyczaje krajów niemieckojęzycznych. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka angielskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczania dostosowane do ich potrzeb.

• A1 - Start Deutsch 1
• A2 - Start Deutsch 2
• B1 - ZD - Zertifikat Deutsch
• B2 - Zertifikat Deutsch für den Beruf
• C1 - ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe Zertifikat C1)
• C1 - Prüfung Wirtschaftsdeutsch
• C1- Zentrale Oberstufenprüfung
• C2 - KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom
• C2 - GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom

Najczęściej wybieranymi egzaminami są ZD oraz ZMP. Egzaminy składają się z części pisemnej w skład której wchodzi:
• rozumienie tekstu słuchanego
• rozumienie tekstu pisanego
• zadania leksykalne
• część pisemna egzaminu ustnego
Egzamin ZD sprawdza podstawową wiedzę w zakresie ogólnej znajomości języka niemieckiego, która pozwala się odnajdywać w sytuacjach dnia codziennego w kraju docelowym natomiast ZMP wskazuje na dobrą znajomość języka niemieckiego pozwalającą na swobodną konwersację zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym i jest uznawany przez pracodawców jako dowód dobrej znajomości języka.
Szkoła Językowa The Simple zajmuje się przygotowaniem kursantów do wszystkich w/w egzaminów oraz do egzaminów TELC (The European Language Certificates) są to egzaminy języka niemieckiego uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Egzaminy TELC z języka niemieckiego przeprowadzane są na dwóch poziomach (B1 oraz B2) i obejmują dwie części:
1.część pisemna (rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny, pisanie)
2.część ustna (rozmowa na zadane tematy, negocjacje, uzyskiwanie informacji)

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: