Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język rosyjski – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania. W czasach ZSRR język rosyjski był nauczany obowiązkowo we wszystkich krajach Układu Warszawskiego. Współcześnie stracił tam nieco na znaczeniu ze względu na wyparcie ze szkół przez języki Europy Zachodniej , utratę znaczenia obszarów rosyjskojęzycznych pod względem gospodarczym, kulturowym, naukowym i militarnym oraz przez rządowe akcje skierowane przeciw używaniu języka rosyjskiego.
Szkoła językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka rosyjskiego:
ogólne, intensywne, gramatyczne, przygotowujące do matury, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających, przygotowujące do egzaminów

Ogólny kurs języka rosyjskiego pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturę i zwyczaje krajów rosyjskojęzycznych. Zajęcia odbywają się w języku rosyjskim, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

W ramach tego kursu kładzie się głownie nacisk na mówienie. Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka rosyjskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczanie dostosowane do ich potrzeb.

Kurs jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granice w celu prywatnym jak i zawodowym. Podczas zajęć kursant na poziomie początkującym uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających mu na komunikację. Osoba posiadająca już pewien poziom z języka rosyjskiego poznaje słownictwo z życia zawodowego.

Certyfikaty wydawane po opanowaniu poziomu B2 uprawniają w większości krajów europejskich do podjęcia pracy lub studiów. Certyfikaty poziomów C1 i C2 odpowiadają zakresowi wiedzy i umiejętności dyplomantów studiów wyższych.

Niniejsza oferta jest adresowana do wszystkich osób, zainteresowanych uzyskaniem państwowego certyfikatu ze znajomości języka rosyjskiego.
Egzamin składa się z pięciu testów, przeprowadzanych w ciągu dwóch dni:
1. Test z czytania tekstów oraz informacji dotyczących codziennego życia (szyldy, reklamy, tablice informacyjne, gazety, periodyki i inne). Czas trwania testu - 45 minut.
2. Test z redagowania listów i dokumentów (prywatne listy i formularze urzędowe). Czas trwania testu - 45 minut.
3. Test poprawności językowej. Stanowi sprawdzian znajomości słownictwa oraz gramatyki. Czas trwania testu - 35 minut.
4. Test rozumienia ze słuchu. Stanowi sprawdzian rozumienia tekstów emitowanych w mediach, w komunikacji miejskiej, na dworcach, w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych. Czas trwania testu - 20 minut.
5. Test komunikacji ustnej (rozmowy w sytuacjach z życia codziennego). Czas trwania testu - 15 minut na jedną egzaminowaną osobę.

Międzynarodowy certyfikat, wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina oraz Centralny Ośrodek Egzaminowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej stanowi referencje przy zatrudnieniu we wszelkich firmach, instytucjach, a także w placówkach dyplomatycznych.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: